Polavaram Safety at site : 21-03-22
Polavaram lower cofferdam 16-02-2023